moldova
Darsliklar
Darsliklar

Darsliklar (10)

19.11.2011 17:05

O’simliklar fiziologiyasi. (Xo’jayev J.X.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

 

Darslikning kirish qismida o’simliklar fiziologiyasi fanning predmeti, vazifalari va metodlari ko’rsatilgan. Uning fan sifatida rivojlanish tarixi, bosqichlari tahlil etilgan. O’simliklar hujayrasining fiziologiyasi bo’limida hujayraning o’rganilish tarixi, tuzilishi, kimyoviy tarkibi, organoidlari, ularda kechadigan hayotiy jarayonlar ahamiyati tasvirlangan. Bioenergetikaning asosiy tushunchalari, biologik tizimlardagi energiya manbalari, fosforlanish, donor-akseptor tizimi va biomembranalarning roli tasvirlangan. Fotosintez mohiyati, bargning fotosintezga moslashib tuzilishi, xloroplastlar va pigmentlar, fotosintez reaksiyalari, jadalligi, fotosintez va hosildorlik kabi tushunchalar fanda erishilgan va tasdiqlangan ma’lumotlar asosida yozilgan. Nafas olish jarayonining ahamiyati, bu jarayon natijasida o’simlik hujayralarining erkin energiya bilan ta’minlanishi va turli xil organik moddalarning sarflanishi va hosil bo’lish jarayonlari ko’rsatilgan. Ayniqsa, nafas olish ximizmi va uni tushuntiruvchi nazariyalar talqin etilgan. Nafas olishning ichki va tashqi omillarga bog’liqligi, don, meva va sabzavotlarni sifatli saqlashda ham nafas olishni boshqarishning ahamiyati katta ekaligi ko’rsatilgan.

16.11.2011 09:14

Iroda psixologiyasi. (Xayriyev I.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

Ushbu monografiya umumiy psixologiya fanidagi iroda kategoriyasini to’kis, mukammal tadqiq qilish masalasiga bag’ishlangan bo’lib, unda inson  irodasi masalasi ilmiy nuqtai nazaridan tahlil va talqin qilinadi, izlanish predmetiga kiritilgan muammo vaziyatli yondashuv nazariyasiga asoslangan holda yoritiladi. Shuningdek, unda yana irodaning kategoriya sifatida nazariy-amaliy jihatdan o’rganilishi, mavzuning fiziologik asoslari, mexanizmlari, fenomenologiyasi, irodaviy sifatlar va harakatlar tavsifi hamda boshqa shu kabi ko’plab holatlar bilan aloqasining o’ziga xosligi bayon qilingan.

Таърихи педагогика инкишофи тарбия, мактаб ва назарияµои педагогиро дар давраµои гуногуни таърихº, аз замонµои ³адимтарин то р´зµои мо ом´хта, ³онуниятµои таърихии инкишофи назария ва амалияи тарбияро равшан мекунад.
Президенти ¯умµурияти ¤збекистон Ислом Каримов дар асари худ «С´и ¿амъияти боадолат» таъкид менамояд, ки «Мероси илмº, назарº фалсафии олиму фузалои ба тара³³и±ти миллº µиссаи муносиб гузоштаро доир ба мафкура ва аµамияти он дар ¿амъият ом´хтан даркор».

Китоб мувофиіи барномаи таълими назарияи педагогика дар донигоµµо таµия шудааст. Он умдатарин масъалаµоеро, ки ба сифати асосµои назарияи педагогика эътироф гардидаанд, мавриди баррасє іарор дода, чун їамъбасти афкори назарии илми педагогика пешкаш мегардад. Дастур дар самти раµнамоє таълиф ±фта, алоіамандони назарияи таълиму тарбияро бештар ба муаммоµои µалталаб ошно мекунад.

Китоби мазкур мазмуни асосии фанни «Физиологияи синнусол ва гигиенаи он»-ро дар бар гирифта, оид ба мавзўъҳои назарияи инкишофи физиологии кўдакон ва наврасон, хусусиятҳои синнусоли ва гигиенаи анализаторҳо, системаи узвҳои организми инкишофёбанда маълумот медиҳад.

Mazkur darslik Respublika oliy o’quv yurtlaridagi jismoniy tarbiya fakultetlari (5141900) talabalari uchun tayyorlangan. Darslik kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishdagi ilmiy pedagogik faoliyatni takomillashtirish va xalqaro sport harakati tarixi, O’zbekiston jismoniy madaniyat tarixi hamda jismoniy madaniyat harakatini boshqarish to’g’risidagi  ma’lumotlar bilan  talabalarni tanishtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, darslik akademik liseylar, kasb-hunar kollejlarining  bo’lajak  mutaxassislari ham foydalanishlari mumkin.

Tuban o'simliklar (Normurodov X.)
BOTANIKA TUBAN O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG`ULOTLAR UCHUN USLUBIY QO`LLANMA Tabi...
Umumiy astronomiya (Alimov T., Maxmudov B.)
Ushbu uslubiy qo’llanma umumiy astronomiyadan nazariy va amaliy mashg’ulotlarning tahlili va yechimi...
Geobotanika (Sulaymonov E.S.)
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya va ekologiya yo`nalishlari talabalari uchun
O'simliklar fiziologiyasi (Xo'jayev J.X.)
  Uslubiy qo’llanma «O’simliklar fiziologiyasi» fani bo’yicha o’tkaziladigan laborotoriy...
Umumiy va amaliy astronomiya (Alimov T.A., Mirtoshev Z.D.)
Oliy o'quv yurtlarining "Astronomiya" yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan.
Elektronics Workbench dasturida kuchaytirgichlarni loyixalash va optimallashtirish.(Srajev S.N., Ro’zimurodov J.T.)
  «5521700-Elektronika va mikroelektronika» bakalavrlar yo’nalishi 3-kurs talabalari uch...
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis.(IKROMOV I.A.)
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis. Ushbu ma’ruza muallif tomonidan 200...
Поиск информации в сети интернет (А.Абдурашидов)
Данное методическое указание ориентирован  на  начинающего пользователя  и предназ...
Chiziqli fazo va akslantirishlar (Zaynalov B.R., Ostonov Q., Niyozov I.)
Mazkur uslubiy qo’llanmada arifmetik fazo,vektorlarning chiziqli bog’liqligi, chiziqli fazolar va...
Sotsiolingvistika (Z. Aliqulov, S. Boymirzaeva.)
Mazkur qo’llanma filologiya fakultetida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan bo’lib, unda s...
"O‘zbek tili’’ rus gurular ucun (Boltayev M.)
       Bugunga kelib til o`rgatish borasidagi an’anaviy usullarni to`liq inko...
Kompyuter lingvistikasi (B.Yo’ldoshev)
    Ma'lumki, “Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar” bloki tarkibiga kiruvchi “Komp...
Sevgi tuhfasi (Bog'donli(Abdurahim Soliyev))
  Bog’donli(Abdurahim Soliyev)ning birinchi she’riy to’plomi “Ovozim” “Zarafshon” nashri...
Turkistonda milliy ozodlik harakatini tarixshunoslikda yoritilishi (G'afforov Sh.S.)
Tadqiqotda davriy matbuot materiallariga va ayniqsa, milliy matbuotga, arxiv hujjatlariga, tarixi...
Turkistonda jadidchilik harakati (Normurodova G.B.)
Turkistonda jadidchilik harakati maxsus kurs  sifatida   o’tiladi.  Kurs ajra...
“Malakaviy bitiruv ishlarini yozish, rasmiylashirish va himoya qilish bo’yicha” (Saidov I.M., Sultonov E.M.)
  Ushbu uslubiy qo’llanmada oliy o’quv yurti bakalavriat talabalarini o’qitishning yaqun...
Qo'shiq ko'ngilning me'zoni (to'plovchi Nigina Ismatova)
Oliy o'quv yurtlari, musiqa maktablari, san'at va madaniyat kollejlarining o'qituvchi va o'quvchi...
Inson faoliyati xavfsizligi (Uzoqov O., Yuldashev B.)
Ushbu  uslubiy tavsiyanoma 5142000 – mehnat ta’limi bakalavriyat yo’nalishi   bo’yicha ...
Musiqa_Ommaviy madaniyat (Mustafoyev Sh.N)
Yoshlarimiz ongi va qalbiga qaratilgan “ommaviy madaniyat” ijtimoiy pedagogik tahdidi
Sovr-y rus yaz (morfologiya) (Barsikyan S, Xoshu E, Razikova L)
Предлагаемое методическое пособие составлено с Типовой программой по курсу «Современный русский я...
«Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fanidan ta’lim texnologiyalari.(Abdirashidov A., Boboyorov A.I. )
Mazkur uslubiy qo‘llanma «Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fani bo‘yicha...
Egri (Bilvosita) soliqlarga tortish (Taniyev A)
  Egri  (Bilvosita)  soliqlarga tortish mexanizimini shakllanishi va uning riv...
Banner
Banner
Banner