moldova
ZiyoNet

Kitobning asosi sifatida mualliflar tomonidan 1973 yil-dan boshlab Alisher Navoiy nomli Samarqand davlat univer-sitetida “Diskret matematika va matematik mantiq”, “Kombina-torika va graflar nazariyasi” fanlari bo‘yicha hozirgacha o‘qilayotgan ma’ruzalar olingan bo‘lib, u uch bobdan iborat.

Книга содержит обзоры теоретических и экспериментальных исследований методами рассеяния света и рассеяния нейтронов молекулярной динамики и мо-лекулярной релаксации в жидкостях. Проблема строения жидкости не является окончательно решенной и остается во многом открытой, перечисленные методы исследования в силу их большой информативности, играют важную роль в раз-витии представлений о жидком состоянии вещества. Развития теории жидкостей и растворов будет способствовать развитию ряда разделов физики, физической химии, биологии и также целенаправленному использованию жидких сред и рас-творов для нужд производства. Книга есть результат долголетнего творческого содружества ученных Украины и Узбекистана.

19.11.2011 17:25

Turizm geografiyasi. (Soliyev A.S., Usmonov M.R.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

 

Ushbu monografiya turizm geografiyasi masalalariga bag’ishlangan bo’lib, unda turizm ijtimoiy va iqtisodiy geografiyaning tarkibiy qismlaridan biri sifatida ta’rif etilib, ushbu yangi ilmiy yo’nalishning predmeti, nazariy va ilmiy-uslubiy asoslari berilgan. Shuningdek, turizmning geografik xususiyatlri va uning tasnifi, xalqaro turizm geografiyasi, uning tarixi va rivojlanishi, O’zbekiston milliy iqtisodiyotida xalqaro va mahalliy turizmning roli kabi muhim masalalar chuqur tahlil etilgan. O’zbekistonning yirik turistik markazlaridan bo’lgan Samarqand shahri va viloyatda turizmni tashkil etish va rivojlantirishning asoslari, muammo va istiqboli iqtisodiy va ijtimoiy geografik nuqtai nazardan baholangan hamda ilmiy-amaliy xulosalar berilgan.

 

Ushbu uslubiy qo’llanma    O’zbekiston Respublikasi Olmiy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan  2006 yil tasdiqlangan    va  shu  asosida  Namunaviy o’quv rejasida  «Raqamli dastur  bilan boshqariladigan dastgohlar»   fanidan  jami 36 soat  ajratilgan,  shundan 16 soat ma’ruza  va 20 soat laboratoriya  mashg’ulotlaridan iborat.

O`quv-uslubiy qo`llanma so`ngida sud va huquqni muhofaza qilish organlari fanini chuqur o`zlashtirib olishga mo`ljallangan kichik guruhlarda ishlash tartib-qoidalari ham berilgan. Ushbu uslubiy qo`llanmani tayyorlashda o`zining qimmatli maslahatlarini bergan soha mutaxassislariga muallif o`z minnatdorchiligini bildiradi.

Ushbu ma`ruza matnlarida mamlakat iqtisodiyotini makroiqtisodiy jihatdan rivojlantirishning mohiyati, uning tarkibiy qismi, rivojlantirish bosqichlari va ularni tashkil etish bilan bog’liq masalalar yoritilgan. CHunki, O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining bozor munosabatlariga o’tish bilan bog’liq bo’lgan tub uzgarishlari yangicha boshqarish uslublarini, unga mos ravishda esa bozor iqtisodiyoti amal qilishning va davlat tomonidan o’zgacha rahbarlarni talab etadi. Bular chuqur va ko’p qirrali bilimlarga ega bo’lgan, yaxshi mushohada va mulohaza qilib qarorlar qabul qilishga qodir bo’lgan, o’z ishining mutaxassislari bo’lish shart.

Banner
Banner