moldova
ZiyoNet

Pedagogik fanlarni o’qitishda didaktik vositalardan foydalanish

19.11.2011 16:16

Shikoyatga o’rin yo’q. (Abdurahmon Azimov)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

 

Shikoyatga o’rin yo’q. 

Данное методическое указание составлено в соответствии с программой курса, но не предназначено повторять и комментировать каждый из ее пунктов. В нем отражены не все, а лишь важнейшие или исторически актуальные на сегодняшний день разделы программы. Оно должно ориентировать студента в том, какие вопросы внутри каждой из рассматриваемых тем являются основными и требуют особого внимания и нового подхода. Это дает возможность подсказать ему направление работы, а не готовые формулы ответов.

Filologiya fakultetlarining rus filologiyasi yo`nalishida ta’lim olayotgan talabalar “O`zbek tili” fanidan ko`proq nazariy bilimlar olish bilan chegaralanib qolmoqda. Chunki ularning bu fandan o`zlashtirgan nazariy bilimlarini amalda mustahkamlashlariga ko`maklashuvchi maxsus o`quv qo`llanmalari yaratilmagan. Mana shuni hisobga olgan holda tuzilgan mazkur o`quv qo`llanma talabalarning dars jarayonida va auditoriyadan tashqarida mustaqil bilim olish bilan shug`ullanishlariga imkon yaratadi. Uslubiy qo`llanmaga kiritilgan turli mavzulardagi matnlar bo`lg`usi filolog-o`qituvchilarning o`zbek tilidan ham og`zaki, ham yozma nutqlarining takomillashuviga, o`zbek tili, o`zbek xalqi tarixi, adabiyoti, san’ati, ilm-fani rivojida o`zining munosib o`rniga ega bo`lgan buyuk davlat arboblari, oluimlar, shoirlar-u yozuvchilar hayoti va faoliyati to`g`risida qiziqarli ma’lumotlarga ega bo`lishlariga, dunyoqarashlarining yanada kengayishiga yordam beradi.

Mazkur uslubiy qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarining 5440200-Mexanika, 5460100-Matematika, 5480100-Amaliy mate-matika va informatika, 5440100-Fizika, 5140100 – Mate-metika va informatika bakalavrlik yo‘nalishlari hamda 5A440201-Nazariy mexanika, 5A480104-Matematik model-lashtirish, 5A480103-Amaliy matematika va information texnologiyalar, 5A460102-Differensial tenglamalar magistra-tura mutaxassisliklari bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalarga mo‘ljallangan.

18.11.2011 12:28

Molekular optika. (Jo‘rayev B., Sobirov L.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

"Molekular optika" maxsus kursining I qismi ilgari A.Q. Otaxo‘jayev va B. Jo‘rayevlar tomonidan chop etilgan edi. Bu kitob ma’ruzalar matnining II qismi. Akademik A.Q. Otaxodjayev

Banner
Banner