moldova
ZiyoNet

Ин нишондоди методи дар асосº курси «Таµлили математика» навишташуда барои хонандагони факулътети математика, физика ва информатика тавсия карда мешавад. Дар нишондод функция, функция ва графиги он, функцияµои асосии элементарº, функцияµои монотон, баръакс, маµдуд , µудуди да³и³и болоº , µудуди да³и³и поёнº, мураккаб, функцияµои даврº, ¿уфт , то³.пайдарпаиµо, амалµо бо пайдарпаиµои наздикшаванда,пайларпаиµои маµдуд ва номаµдуд, бузургиµои беохир хурд ва беохир калон, лимити пайдарпаиµо, леммаи Больцано-Вейерштрасс, шарти зарури ва кифоягии наздикшавандагии пайдарпаиµо, ³иймати лимитии функция, лимити беохир, лимитµои яктарафа, хосиятµои функцияµои ба лимит соµиб, лимитµои а¿оиб, ³ийматµои лимити ифодаµои дара¿авию ишондиµандагº,0-символика, ¿адвали эквиваленти беохир хурд оварда шудааст. 

Ushbu uslubiy qo’llanma umumkasbiy fanlarning to’rtinchi blokiga kiradigan mutaxassislik fanlari bo’yicha tayyorlandi. Bu nomdagi qo’llanma muqaddam nashr qilinmagan. Lekin, inson huquqlari hamda xalqaro huquq kurslari bo’yicha alohida qo’llanmalar 1997-2000 - yillarda so’nggi marotaba nashr qilingan edi. O’tgan davr mobaynida bu kurslar predmeti doirasida ko’plab ilmiy-uslubiy tadqiqot ishlari olib borildi. Ayniqsa, inson huquqlari kursi mazmuniga oid bir qancha maxsus adabiyotlar nashr qilindi. 2004 yilda esa, «Inson huquqlari» bo’yicha xalqaro shartnomalar to’plami chop etildi.

Ushbu kitobda kompyuterdan foydalanuvchilarning amaliy faoliyatida keng tadbiq topgan va tarqalgan Microsoft korporasiyasining dasturiy mahsuloti – Microsoft Excel elektron prosessori foydalanish usullari keltirilgan. Faoliyati jadval ko’rinishida bo’lgan ma’lumotlarni qayta ishlash bilan bog’liq bo’lgan foydalanuvchilar Microsoft Excel elektron prosessori yordamida o’z ishlarini avtomatlashtirishlari (yoki elektron holatga keltirishlari) mumkin.

Данное пособие является переработанным и дополненным изданием. Оно включает в себя материалы по темам «Искус-ство в жизни человека», «Природа и общество», «В мире науки и техники», в котором значительно обновлены тексты, снаб-женные лексико-грамматическими заданиями. Разделы пособия содержат дополнительные материалы для самостоятельных работ.

 

Fan va texnika jadal sur’atlar bilan rivojlanib borayotgan davrda bolalarning aqliy rivojlanishi ham jadallashib borishi kuzatilmoqda.  Natijada ta’lmning umumiy saviyasi ham oshayotganligi, shubhasiz.   Biroq, bizning nazarimizda, boshlang’ich ta’limning asosiy vazifasi jadallashtirish, o’zlashtirish jarayonini tezlashtirish bo’lishi kerak emas.  Balki ta’limni mao’sadga muvofiq tarzda rivojlantirishga yordam beruvchi samarali ta’lim metodlarini qo’llash natijasi bo’lishi lozim.

Tuproq namunasining gamma-spektri orqali tuproqda texnogen radionuklid 137Cs ning solishtirma aktivligini aniqlash.

Banner
Banner