moldova
Darsliklar

Darsliklar (10)

19.11.2011 17:05

O’simliklar fiziologiyasi. (Xo’jayev J.X.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

 

Darslikning kirish qismida o’simliklar fiziologiyasi fanning predmeti, vazifalari va metodlari ko’rsatilgan. Uning fan sifatida rivojlanish tarixi, bosqichlari tahlil etilgan. O’simliklar hujayrasining fiziologiyasi bo’limida hujayraning o’rganilish tarixi, tuzilishi, kimyoviy tarkibi, organoidlari, ularda kechadigan hayotiy jarayonlar ahamiyati tasvirlangan. Bioenergetikaning asosiy tushunchalari, biologik tizimlardagi energiya manbalari, fosforlanish, donor-akseptor tizimi va biomembranalarning roli tasvirlangan. Fotosintez mohiyati, bargning fotosintezga moslashib tuzilishi, xloroplastlar va pigmentlar, fotosintez reaksiyalari, jadalligi, fotosintez va hosildorlik kabi tushunchalar fanda erishilgan va tasdiqlangan ma’lumotlar asosida yozilgan. Nafas olish jarayonining ahamiyati, bu jarayon natijasida o’simlik hujayralarining erkin energiya bilan ta’minlanishi va turli xil organik moddalarning sarflanishi va hosil bo’lish jarayonlari ko’rsatilgan. Ayniqsa, nafas olish ximizmi va uni tushuntiruvchi nazariyalar talqin etilgan. Nafas olishning ichki va tashqi omillarga bog’liqligi, don, meva va sabzavotlarni sifatli saqlashda ham nafas olishni boshqarishning ahamiyati katta ekaligi ko’rsatilgan.

16.11.2011 09:14

Iroda psixologiyasi. (Xayriyev I.)

Ushbu tomonidan kiritilgan: Administrator

Ushbu monografiya umumiy psixologiya fanidagi iroda kategoriyasini to’kis, mukammal tadqiq qilish masalasiga bag’ishlangan bo’lib, unda inson  irodasi masalasi ilmiy nuqtai nazaridan tahlil va talqin qilinadi, izlanish predmetiga kiritilgan muammo vaziyatli yondashuv nazariyasiga asoslangan holda yoritiladi. Shuningdek, unda yana irodaning kategoriya sifatida nazariy-amaliy jihatdan o’rganilishi, mavzuning fiziologik asoslari, mexanizmlari, fenomenologiyasi, irodaviy sifatlar va harakatlar tavsifi hamda boshqa shu kabi ko’plab holatlar bilan aloqasining o’ziga xosligi bayon qilingan.

Таърихи педагогика инкишофи тарбия, мактаб ва назарияµои педагогиро дар давраµои гуногуни таърихº, аз замонµои ³адимтарин то р´зµои мо ом´хта, ³онуниятµои таърихии инкишофи назария ва амалияи тарбияро равшан мекунад.
Президенти ¯умµурияти ¤збекистон Ислом Каримов дар асари худ «С´и ¿амъияти боадолат» таъкид менамояд, ки «Мероси илмº, назарº фалсафии олиму фузалои ба тара³³и±ти миллº µиссаи муносиб гузоштаро доир ба мафкура ва аµамияти он дар ¿амъият ом´хтан даркор».

Китоб мувофиіи барномаи таълими назарияи педагогика дар донигоµµо таµия шудааст. Он умдатарин масъалаµоеро, ки ба сифати асосµои назарияи педагогика эътироф гардидаанд, мавриди баррасє іарор дода, чун їамъбасти афкори назарии илми педагогика пешкаш мегардад. Дастур дар самти раµнамоє таълиф ±фта, алоіамандони назарияи таълиму тарбияро бештар ба муаммоµои µалталаб ошно мекунад.

Китоби мазкур мазмуни асосии фанни «Физиологияи синнусол ва гигиенаи он»-ро дар бар гирифта, оид ба мавзўъҳои назарияи инкишофи физиологии кўдакон ва наврасон, хусусиятҳои синнусоли ва гигиенаи анализаторҳо, системаи узвҳои организми инкишофёбанда маълумот медиҳад.

Mazkur darslik Respublika oliy o’quv yurtlaridagi jismoniy tarbiya fakultetlari (5141900) talabalari uchun tayyorlangan. Darslik kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishdagi ilmiy pedagogik faoliyatni takomillashtirish va xalqaro sport harakati tarixi, O’zbekiston jismoniy madaniyat tarixi hamda jismoniy madaniyat harakatini boshqarish to’g’risidagi  ma’lumotlar bilan  talabalarni tanishtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, darslik akademik liseylar, kasb-hunar kollejlarining  bo’lajak  mutaxassislari ham foydalanishlari mumkin.

Banner
Banner