moldova
Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Veb sahifa URLi: E-mail: Bu e-mail manzil spam-botlardan himoyalangan, shuning uchun ko'rish uchun JavaScript ni yoqishingiz shart

Данное методическое пособие создано на  основе требований Законов Республики Узбекистан «Об образовании», «Национальной программы подготовки кадров» и Программы «Практический курс русского языка» (специальности 5141600 – «Начальное обучение и спорт, воспитательная работа»,5141700 – «Дошкольное обучение и детский спорт», 5140800 – «Педагогика и психология», 5141800 – «Дефектология»,  Ташкент, 2002 г.).

Mazkur o’quv –uslubiy qo’llanma tabiatshunoslik fanining ekologiya va tabiat muhofazasi bo’limi  bo’yicha reja  asosida nazariy materiallarni o’rganishga bag’ishlangan.
 Qo’llanma boshlang’ich ta’lim va sport, tarbiyaviy ish, pedagogika va psixologiya yo’nalishlarida hamda kasb-hunar kollejlarida o’qiydigan talabalarga mo’ljallangan bo’lib, undan barcha gumanitar y’onalishda o’qiydigan talabalar ham foydalanishi mumkin

Mana, siz tilshunoslik nazariyasi fanini o’rganishga kirishdingiz. «Bu qanday fan?», «Uni nima uchun o’rganish lozim?» degan savollar ko’ndalang bo’ladi. Haqiqatan ham, «Tilshunoslik nazariyasi» qanday fan? Keling, birgalikda bu savolga javob topishga harakat qilaylik.

Sonli qatorlar, funksional ketma-ketliklar, funksional qatorlar, xosmas  integrallar va parametrga bog’liq  xosmas  integrallar bo’limi  matematik analiz fanining  asosiy  bo’limlaridan  bo’lib hisoblanadi. Bu bo’limlarni chuqur o’rganish matematikaning ko’pgina sohalarini o’zlashtirishni va amaliy masalalarni yechishni osonlashtiradi.

Jismoniy madaniyat fiziologiyasi odam umumiy fiziologiyasining bir qismi bo‘lib, jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishda organizmda yuzaga keladigan fiziologik o‘zgarishlarni aniqlash va muskul faoliyatining organizmga ijobiy ta’sir ko‘rsatish yo‘llarini belgilash bilan shug‘ullanadi. Umumiy fiziologiyadan bilimga ega bo‘lmay turib bu vazifalarni hal etish mumkin emas.

Mazkur leksiyalar kursi 12 ta mavzudan iborat bo‘lib, bunda Kirish, qisqacha tarixiy ma’lumot, ion nurlarining umumiy xossalari, turlari, manbalari. Radioaktiv birliklar dozimertriya. Ionlovchi nurlardan saqlanishning fizik-kimyoviy usullari hujayralarning nur ta’siriga javoban o‘zgarishlari. Organizmlar radiosezgirligi.

Ushbu monografiya umumiy psixologiya fanidagi iroda kategoriyasini to’kis, mukammal tadqiq qilish masalasiga bag’ishlangan bo’lib, unda inson  irodasi masalasi ilmiy nuqtai nazaridan tahlil va talqin qilinadi, izlanish predmetiga kiritilgan muammo vaziyatli yondashuv nazariyasiga asoslangan holda yoritiladi. Shuningdek, unda yana irodaning kategoriya sifatida nazariy-amaliy jihatdan o’rganilishi, mavzuning fiziologik asoslari, mexanizmlari, fenomenologiyasi, irodaviy sifatlar va harakatlar tavsifi hamda boshqa shu kabi ko’plab holatlar bilan aloqasining o’ziga xosligi bayon qilingan.

So’nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar, Samarqand diyorida ibtidoiy davr madaniyat tarixi uzluksiz rivojlanishda bo’lganligini ko’rsatdi. Masalan, bu muzofotda yashagan so’nggi paleolit jamoalarining merosxo’rlari yashagan mezo-neolit davriga doir qator yodgorliklar topildi va o’rganildi.

Подбор и оптимизация условий разработки термокаталитических методов с улучшенными метрологическими характеристиками и создание на их основе газоанализаторов для непрерывного автоматического определения CO, NH3, H2, N2H4, СН4, паров углеводородов и несимметричного диметилгидразина (НДМГ) в газовоздушных средах на уровне ПДК и довзрывоопасной концентрации, а также их испытание и внедрение в производство. Разработка химических сенсоров и датчиков, основанных на электрохимических принципах и используемых для контроля содержания N2H4 и НДМГ в инертных (бескислородных) средах.

γ-спекстрометрическое исследование запасов и миграции 137Cs в почвах некоторых территорий Узбекистана.

Banner
Banner