moldova
Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Veb sahifa URLi:

Kitobning asosi sifatida mualliflar tomonidan 1973 yil-dan boshlab Alisher Navoiy nomli Samarqand davlat univer-sitetida “Diskret matematika va matematik mantiq”, “Kombina-torika va graflar nazariyasi” fanlari bo‘yicha hozirgacha o‘qilayotgan ma’ruzalar olingan bo‘lib, u uch bobdan iborat.

Книга содержит обзоры теоретических и экспериментальных исследований методами рассеяния света и рассеяния нейтронов молекулярной динамики и мо-лекулярной релаксации в жидкостях. Проблема строения жидкости не является окончательно решенной и остается во многом открытой, перечисленные методы исследования в силу их большой информативности, играют важную роль в раз-витии представлений о жидком состоянии вещества. Развития теории жидкостей и растворов будет способствовать развитию ряда разделов физики, физической химии, биологии и также целенаправленному использованию жидких сред и рас-творов для нужд производства. Книга есть результат долголетнего творческого содружества ученных Украины и Узбекистана.

 

Ushbu monografiya turizm geografiyasi masalalariga bag’ishlangan bo’lib, unda turizm ijtimoiy va iqtisodiy geografiyaning tarkibiy qismlaridan biri sifatida ta’rif etilib, ushbu yangi ilmiy yo’nalishning predmeti, nazariy va ilmiy-uslubiy asoslari berilgan. Shuningdek, turizmning geografik xususiyatlri va uning tasnifi, xalqaro turizm geografiyasi, uning tarixi va rivojlanishi, O’zbekiston milliy iqtisodiyotida xalqaro va mahalliy turizmning roli kabi muhim masalalar chuqur tahlil etilgan. O’zbekistonning yirik turistik markazlaridan bo’lgan Samarqand shahri va viloyatda turizmni tashkil etish va rivojlantirishning asoslari, muammo va istiqboli iqtisodiy va ijtimoiy geografik nuqtai nazardan baholangan hamda ilmiy-amaliy xulosalar berilgan.

 

Ushbu uslubiy qo’llanma    O’zbekiston Respublikasi Olmiy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan  2006 yil tasdiqlangan    va  shu  asosida  Namunaviy o’quv rejasida  «Raqamli dastur  bilan boshqariladigan dastgohlar»   fanidan  jami 36 soat  ajratilgan,  shundan 16 soat ma’ruza  va 20 soat laboratoriya  mashg’ulotlaridan iborat.

O`quv-uslubiy qo`llanma so`ngida sud va huquqni muhofaza qilish organlari fanini chuqur o`zlashtirib olishga mo`ljallangan kichik guruhlarda ishlash tartib-qoidalari ham berilgan. Ushbu uslubiy qo`llanmani tayyorlashda o`zining qimmatli maslahatlarini bergan soha mutaxassislariga muallif o`z minnatdorchiligini bildiradi.

Ushbu ma`ruza matnlarida mamlakat iqtisodiyotini makroiqtisodiy jihatdan rivojlantirishning mohiyati, uning tarkibiy qismi, rivojlantirish bosqichlari va ularni tashkil etish bilan bog’liq masalalar yoritilgan. CHunki, O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining bozor munosabatlariga o’tish bilan bog’liq bo’lgan tub uzgarishlari yangicha boshqarish uslublarini, unga mos ravishda esa bozor iqtisodiyoti amal qilishning va davlat tomonidan o’zgacha rahbarlarni talab etadi. Bular chuqur va ko’p qirrali bilimlarga ega bo’lgan, yaxshi mushohada va mulohaza qilib qarorlar qabul qilishga qodir bo’lgan, o’z ishining mutaxassislari bo’lish shart.

 

Ushbu maxsus materialshunoslik fanida biz oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, taom tayyorlashda ishlatiladigan xom ashyolar, ularning tarkibi, xususiyatlari va ayrim xossalari to’g’risidagi bilimlar bilan tanishib chiqamiz.

Xalq og’zaki ijodining o’ziga xos xususiyatlari, maqsadi va vazifalari. Folklor atamasining lug’aviy ma‘nosi haqida ma‘lumot. Xalq og’zaki ijodining sinkretik- qorishiq san‘at ekanligi. Folklorda xalq milliy ruhining aks etishi, u bilan bog’liq etnik tushunchalar haqida ma‘lumot. Folklorga xos og’zakilik, an‘anaviylik, ommaviylik, variantlilik, anonimlik kabi xususiyatlarning mohiyati.

 

Darslikning kirish qismida o’simliklar fiziologiyasi fanning predmeti, vazifalari va metodlari ko’rsatilgan. Uning fan sifatida rivojlanish tarixi, bosqichlari tahlil etilgan. O’simliklar hujayrasining fiziologiyasi bo’limida hujayraning o’rganilish tarixi, tuzilishi, kimyoviy tarkibi, organoidlari, ularda kechadigan hayotiy jarayonlar ahamiyati tasvirlangan. Bioenergetikaning asosiy tushunchalari, biologik tizimlardagi energiya manbalari, fosforlanish, donor-akseptor tizimi va biomembranalarning roli tasvirlangan. Fotosintez mohiyati, bargning fotosintezga moslashib tuzilishi, xloroplastlar va pigmentlar, fotosintez reaksiyalari, jadalligi, fotosintez va hosildorlik kabi tushunchalar fanda erishilgan va tasdiqlangan ma’lumotlar asosida yozilgan. Nafas olish jarayonining ahamiyati, bu jarayon natijasida o’simlik hujayralarining erkin energiya bilan ta’minlanishi va turli xil organik moddalarning sarflanishi va hosil bo’lish jarayonlari ko’rsatilgan. Ayniqsa, nafas olish ximizmi va uni tushuntiruvchi nazariyalar talqin etilgan. Nafas olishning ichki va tashqi omillarga bog’liqligi, don, meva va sabzavotlarni sifatli saqlashda ham nafas olishni boshqarishning ahamiyati katta ekaligi ko’rsatilgan.

 

Samarqand va uning bilan bog’liq muzofot urbonik davrgacha bo’lgan ko’hna tarix haqida ma’lumot beruvchi va yuqorida zikr etilgan arxeologik topilmalar ibtidoiy davr madaniyat izlaridan guvohlik beruvchi dastlabki ma’lumotlar hisoblansa-da, kelajakda bu atrofda keng ko’lamda rejali tadqiqot ishlarini yo’lga qo’yishni taqozo qilardi.

Tuban o'simliklar (Normurodov X.)
BOTANIKA TUBAN O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG`ULOTLAR UCHUN USLUBIY QO`LLANMA Tabi...
Umumiy astronomiya (Alimov T., Maxmudov B.)
Ushbu uslubiy qo’llanma umumiy astronomiyadan nazariy va amaliy mashg’ulotlarning tahlili va yechimi...
Geobotanika (Sulaymonov E.S.)
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya va ekologiya yo`nalishlari talabalari uchun
O'simliklar fiziologiyasi (Xo'jayev J.X.)
  Uslubiy qo’llanma «O’simliklar fiziologiyasi» fani bo’yicha o’tkaziladigan laborotoriy...
Umumiy va amaliy astronomiya (Alimov T.A., Mirtoshev Z.D.)
Oliy o'quv yurtlarining "Astronomiya" yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan.
Elektronics Workbench dasturida kuchaytirgichlarni loyixalash va optimallashtirish.(Srajev S.N., Ro’zimurodov J.T.)
  «5521700-Elektronika va mikroelektronika» bakalavrlar yo’nalishi 3-kurs talabalari uch...
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis.(IKROMOV I.A.)
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis. Ushbu ma’ruza muallif tomonidan 200...
Поиск информации в сети интернет (А.Абдурашидов)
Данное методическое указание ориентирован  на  начинающего пользователя  и предназ...
Chiziqli fazo va akslantirishlar (Zaynalov B.R., Ostonov Q., Niyozov I.)
Mazkur uslubiy qo’llanmada arifmetik fazo,vektorlarning chiziqli bog’liqligi, chiziqli fazolar va...
Sotsiolingvistika (Z. Aliqulov, S. Boymirzaeva.)
Mazkur qo’llanma filologiya fakultetida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan bo’lib, unda s...
"O‘zbek tili’’ rus gurular ucun (Boltayev M.)
       Bugunga kelib til o`rgatish borasidagi an’anaviy usullarni to`liq inko...
Kompyuter lingvistikasi (B.Yo’ldoshev)
    Ma'lumki, “Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar” bloki tarkibiga kiruvchi “Komp...
Sevgi tuhfasi (Bog'donli(Abdurahim Soliyev))
  Bog’donli(Abdurahim Soliyev)ning birinchi she’riy to’plomi “Ovozim” “Zarafshon” nashri...
Turkistonda milliy ozodlik harakatini tarixshunoslikda yoritilishi (G'afforov Sh.S.)
Tadqiqotda davriy matbuot materiallariga va ayniqsa, milliy matbuotga, arxiv hujjatlariga, tarixi...
Turkistonda jadidchilik harakati (Normurodova G.B.)
Turkistonda jadidchilik harakati maxsus kurs  sifatida   o’tiladi.  Kurs ajra...
“Malakaviy bitiruv ishlarini yozish, rasmiylashirish va himoya qilish bo’yicha” (Saidov I.M., Sultonov E.M.)
  Ushbu uslubiy qo’llanmada oliy o’quv yurti bakalavriat talabalarini o’qitishning yaqun...
Qo'shiq ko'ngilning me'zoni (to'plovchi Nigina Ismatova)
Oliy o'quv yurtlari, musiqa maktablari, san'at va madaniyat kollejlarining o'qituvchi va o'quvchi...
Inson faoliyati xavfsizligi (Uzoqov O., Yuldashev B.)
Ushbu  uslubiy tavsiyanoma 5142000 – mehnat ta’limi bakalavriyat yo’nalishi   bo’yicha ...
Musiqa_Ommaviy madaniyat (Mustafoyev Sh.N)
Yoshlarimiz ongi va qalbiga qaratilgan “ommaviy madaniyat” ijtimoiy pedagogik tahdidi
Sovr-y rus yaz (morfologiya) (Barsikyan S, Xoshu E, Razikova L)
Предлагаемое методическое пособие составлено с Типовой программой по курсу «Современный русский я...
«Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fanidan ta’lim texnologiyalari.(Abdirashidov A., Boboyorov A.I. )
Mazkur uslubiy qo‘llanma «Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fani bo‘yicha...
Egri (Bilvosita) soliqlarga tortish (Taniyev A)
  Egri  (Bilvosita)  soliqlarga tortish mexanizimini shakllanishi va uning riv...
Banner
Banner
Banner