moldova
Administrator

Administrator

Matlabov Sodiq Norqulovich

Veb sahifa URLi:

Ин нишондоди методи дар асосº курси «Таµлили математика» навишташуда барои хонандагони факулътети математика, физика ва информатика тавсия карда мешавад. Дар нишондод функция, функция ва графиги он, функцияµои асосии элементарº, функцияµои монотон, баръакс, маµдуд , µудуди да³и³и болоº , µудуди да³и³и поёнº, мураккаб, функцияµои даврº, ¿уфт , то³.пайдарпаиµо, амалµо бо пайдарпаиµои наздикшаванда,пайларпаиµои маµдуд ва номаµдуд, бузургиµои беохир хурд ва беохир калон, лимити пайдарпаиµо, леммаи Больцано-Вейерштрасс, шарти зарури ва кифоягии наздикшавандагии пайдарпаиµо, ³иймати лимитии функция, лимити беохир, лимитµои яктарафа, хосиятµои функцияµои ба лимит соµиб, лимитµои а¿оиб, ³ийматµои лимити ифодаµои дара¿авию ишондиµандагº,0-символика, ¿адвали эквиваленти беохир хурд оварда шудааст. 

Ushbu uslubiy qo’llanma umumkasbiy fanlarning to’rtinchi blokiga kiradigan mutaxassislik fanlari bo’yicha tayyorlandi. Bu nomdagi qo’llanma muqaddam nashr qilinmagan. Lekin, inson huquqlari hamda xalqaro huquq kurslari bo’yicha alohida qo’llanmalar 1997-2000 - yillarda so’nggi marotaba nashr qilingan edi. O’tgan davr mobaynida bu kurslar predmeti doirasida ko’plab ilmiy-uslubiy tadqiqot ishlari olib borildi. Ayniqsa, inson huquqlari kursi mazmuniga oid bir qancha maxsus adabiyotlar nashr qilindi. 2004 yilda esa, «Inson huquqlari» bo’yicha xalqaro shartnomalar to’plami chop etildi.

Ushbu kitobda kompyuterdan foydalanuvchilarning amaliy faoliyatida keng tadbiq topgan va tarqalgan Microsoft korporasiyasining dasturiy mahsuloti – Microsoft Excel elektron prosessori foydalanish usullari keltirilgan. Faoliyati jadval ko’rinishida bo’lgan ma’lumotlarni qayta ishlash bilan bog’liq bo’lgan foydalanuvchilar Microsoft Excel elektron prosessori yordamida o’z ishlarini avtomatlashtirishlari (yoki elektron holatga keltirishlari) mumkin.

Данное пособие является переработанным и дополненным изданием. Оно включает в себя материалы по темам «Искус-ство в жизни человека», «Природа и общество», «В мире науки и техники», в котором значительно обновлены тексты, снаб-женные лексико-грамматическими заданиями. Разделы пособия содержат дополнительные материалы для самостоятельных работ.

 

Fan va texnika jadal sur’atlar bilan rivojlanib borayotgan davrda bolalarning aqliy rivojlanishi ham jadallashib borishi kuzatilmoqda.  Natijada ta’lmning umumiy saviyasi ham oshayotganligi, shubhasiz.   Biroq, bizning nazarimizda, boshlang’ich ta’limning asosiy vazifasi jadallashtirish, o’zlashtirish jarayonini tezlashtirish bo’lishi kerak emas.  Balki ta’limni mao’sadga muvofiq tarzda rivojlantirishga yordam beruvchi samarali ta’lim metodlarini qo’llash natijasi bo’lishi lozim.

Huquqshunoslik. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini o’rganish.

Данное методическое пособие написано на основе учебной программы разработанной д.э.н., проф. Аликуловым Э.А. и предназначено для самостоятельной работы студентов Высших учебных заведений, обучающихся по направлениям бакалавриатуры «гуманитарные науки бизнес и право»-300000, «бизнес и управление»-340000, «наука о жизни»-420000, изучающих курс «Экономическая теория».

Xorijda o‘zbek milliy hunarmandchiligiga doir buyumlarga e’tibor va talab katta bo‘lib, ular yuqori baholanib kelinmoqda. Ushbu uslubiy qo‘llanmada shunday hunarlar ichida xotin-qizlarga tegishli bo‘lgan bir necha hunarlarni o‘rganishga doir mavzular yoritilgan.
Uslubiy qo‘llanma universitet va pedagogika institutlarining 5142000 – mehnat ta’limi yo‘nalishi o‘quv rejasi bo‘yicha tayyorlangan bo‘lib, undan mazkur sohada faoliyat ko‘rsata-yotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, uslubchilar, bakalavr, magistrlar hamda kasb-hunar kolleji va umumta’lim maktablarining mehnat ta’limi o‘qituvchilari.

Normadagi rasm standart vertical qog’ozning o’rta chizig’ida joylashgan. Qog’ozning yuqorisiga yaqin joylashtirilgan rasm o’z-o’zini yuqori baholash va jamiyatda o’z egallagan o’rnidan norozilik, atrofdagilarning munosabatlaridan qoniqmaslik; boshqalardan oldinda bo’lishga, tan olinishga intilish, o’zini namoyon etish tendensiyasi. Rasmning qog’oz pastida joylashtirilishi – teskari ma’noni bildiradi. O’z-o’ziga ishonch pastligi, o’ziga past baho berish, ishonchsizlik , qat’iyatsizlik, ruhiyatning pastligi, o’z ijtimoiy mavqe’siga qiziqmaslik, va h.k.

Tuban o'simliklar (Normurodov X.)
BOTANIKA TUBAN O’SIMLIKLAR SISTEMATIKASIDAN AMALIY MASHG`ULOTLAR UCHUN USLUBIY QO`LLANMA Tabi...
Umumiy astronomiya (Alimov T., Maxmudov B.)
Ushbu uslubiy qo’llanma umumiy astronomiyadan nazariy va amaliy mashg’ulotlarning tahlili va yechimi...
Geobotanika (Sulaymonov E.S.)
Tabiiy fanlar fakulteti biologiya va ekologiya yo`nalishlari talabalari uchun
O'simliklar fiziologiyasi (Xo'jayev J.X.)
  Uslubiy qo’llanma «O’simliklar fiziologiyasi» fani bo’yicha o’tkaziladigan laborotoriy...
Umumiy va amaliy astronomiya (Alimov T.A., Mirtoshev Z.D.)
Oliy o'quv yurtlarining "Astronomiya" yo'nalishi talabalariga mo'ljallangan.
Elektronics Workbench dasturida kuchaytirgichlarni loyixalash va optimallashtirish.(Srajev S.N., Ro’zimurodov J.T.)
  «5521700-Elektronika va mikroelektronika» bakalavrlar yo’nalishi 3-kurs talabalari uch...
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis.(IKROMOV I.A.)
Oscillatory Integrals and some problems of harmonic analysis. Ushbu ma’ruza muallif tomonidan 200...
Поиск информации в сети интернет (А.Абдурашидов)
Данное методическое указание ориентирован  на  начинающего пользователя  и предназ...
Chiziqli fazo va akslantirishlar (Zaynalov B.R., Ostonov Q., Niyozov I.)
Mazkur uslubiy qo’llanmada arifmetik fazo,vektorlarning chiziqli bog’liqligi, chiziqli fazolar va...
Sotsiolingvistika (Z. Aliqulov, S. Boymirzaeva.)
Mazkur qo’llanma filologiya fakultetida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan bo’lib, unda s...
"O‘zbek tili’’ rus gurular ucun (Boltayev M.)
       Bugunga kelib til o`rgatish borasidagi an’anaviy usullarni to`liq inko...
Kompyuter lingvistikasi (B.Yo’ldoshev)
    Ma'lumki, “Matematik va tabiiy-ilmiy fanlar” bloki tarkibiga kiruvchi “Komp...
Sevgi tuhfasi (Bog'donli(Abdurahim Soliyev))
  Bog’donli(Abdurahim Soliyev)ning birinchi she’riy to’plomi “Ovozim” “Zarafshon” nashri...
Turkistonda milliy ozodlik harakatini tarixshunoslikda yoritilishi (G'afforov Sh.S.)
Tadqiqotda davriy matbuot materiallariga va ayniqsa, milliy matbuotga, arxiv hujjatlariga, tarixi...
Turkistonda jadidchilik harakati (Normurodova G.B.)
Turkistonda jadidchilik harakati maxsus kurs  sifatida   o’tiladi.  Kurs ajra...
“Malakaviy bitiruv ishlarini yozish, rasmiylashirish va himoya qilish bo’yicha” (Saidov I.M., Sultonov E.M.)
  Ushbu uslubiy qo’llanmada oliy o’quv yurti bakalavriat talabalarini o’qitishning yaqun...
Qo'shiq ko'ngilning me'zoni (to'plovchi Nigina Ismatova)
Oliy o'quv yurtlari, musiqa maktablari, san'at va madaniyat kollejlarining o'qituvchi va o'quvchi...
Inson faoliyati xavfsizligi (Uzoqov O., Yuldashev B.)
Ushbu  uslubiy tavsiyanoma 5142000 – mehnat ta’limi bakalavriyat yo’nalishi   bo’yicha ...
Musiqa_Ommaviy madaniyat (Mustafoyev Sh.N)
Yoshlarimiz ongi va qalbiga qaratilgan “ommaviy madaniyat” ijtimoiy pedagogik tahdidi
Sovr-y rus yaz (morfologiya) (Barsikyan S, Xoshu E, Razikova L)
Предлагаемое методическое пособие составлено с Типовой программой по курсу «Современный русский я...
«Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fanidan ta’lim texnologiyalari.(Abdirashidov A., Boboyorov A.I. )
Mazkur uslubiy qo‘llanma «Amaliy masalalarni chekli elementlar usuli bilan yechish» fani bo‘yicha...
Egri (Bilvosita) soliqlarga tortish (Taniyev A)
  Egri  (Bilvosita)  soliqlarga tortish mexanizimini shakllanishi va uning riv...
Banner
Banner